Order book

million euros

  • 2018
  • 2019
  • 9,000
  • 8,000
  • 7,000
  • 6,000
  • 5,000
8,222
6,449